รับขุดสระยโสธร

ขุดสระโคกหนองนายโสธรแบคโฮขุดบ่อน้ำยโสธรขุดสระน้ำยโสธรแบคโฮขุดสระเก็บน้ำยโสธรถมดินสร้างบ้านยโสธรขุดบ่อถมที่ยโสธรรับถมที่ยโสธร ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุกรับการเคลื่อนย้ายดินยโสธร
                                  ติดต่อสอบถาม     

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำยโสธร สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจยโสธรขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในยโสธรยโสธรขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำยโสธร จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดิน ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินยโสธร หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝนรับเหมาถมที่ยโสธร ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระรับเหมางานขุดลอกยโสธร เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีตขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรยโสธรขุดบ่อ ถมที่ยโสธร ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. โคก: พื้นที่สูง– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก
3. นา:– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

ขุดสระเก็บน้ำ ยโสธร

ขุดสระเก็บน้ำกุดชุมขุดสระเก็บน้ำกำแมด ขุดสระเก็บน้ำกุดชุม ขุดสระเก็บน้ำคำน้ำสร้าง ขุดสระเก็บน้ำนาโส่ ขุดสระเก็บน้ำหนองหมี ขุดสระเก็บน้ำหนองแหน ขุดสระเก็บน้ำห้วยแก้ง ขุดสระเก็บน้ำโนนเปือย ขุดสระเก็บน้ำโพนงาม  ขุดสระเก็บน้ำคำเขื่อนแก้วขุดสระเก็บน้ำกุดกุง ขุดสระเก็บน้ำกู่จาน ขุดสระเก็บน้ำดงเจริญ ขุดสระเก็บน้ำดงแคนใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำทุ่งมน ขุดสระเก็บน้ำนาคำ ขุดสระเก็บน้ำนาแก ขุดสระเก็บน้ำย่อ ขุดสระเก็บน้ำลุมพุก ขุดสระเก็บน้ำสงเปือย ขุดสระเก็บน้ำเหล่าไฮ ขุดสระเก็บน้ำแคนน้อย ขุดสระเก็บน้ำโพนทัน  ขุดสระเก็บน้ำค้อวังขุดสระเก็บน้ำกุดน้ำใส ขุดสระเก็บน้ำค้อวัง ขุดสระเก็บน้ำน้ำอ้อม ขุดสระเก็บน้ำฟ้าห่วน  ขุดสระเก็บน้ำทรายมูลขุดสระเก็บน้ำดงมะไฟ ขุดสระเก็บน้ำดู่ลาด ขุดสระเก็บน้ำทรายมูล ขุดสระเก็บน้ำนาเวียง ขุดสระเก็บน้ำไผ่  ขุดสระเก็บน้ำป่าติ้วขุดสระเก็บน้ำกระจาย ขุดสระเก็บน้ำศรีฐาน ขุดสระเก็บน้ำเชียงเพ็ง ขุดสระเก็บน้ำโคกนาโก ขุดสระเก็บน้ำโพธิ์ไทร  ขุดสระเก็บน้ำมหาชนะชัยขุดสระเก็บน้ำคูเมือง ขุดสระเก็บน้ำบากเรือ ขุดสระเก็บน้ำบึงแก ขุดสระเก็บน้ำผือฮี ขุดสระเก็บน้ำพระเสาร์ ขุดสระเก็บน้ำฟ้าหยาด ขุดสระเก็บน้ำม่วง ขุดสระเก็บน้ำสงยาง ขุดสระเก็บน้ำหัวเมือง ขุดสระเก็บน้ำโนนทราย  ขุดสระเก็บน้ำเมืองขุดสระเก็บน้ำขั้นไดใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำขุมเงิน ขุดสระเก็บน้ำค้อเหนือ ขุดสระเก็บน้ำดู่ทุ่ง ขุดสระเก็บน้ำตาดทอง ขุดสระเก็บน้ำทุ่งนางโอก ขุดสระเก็บน้ำทุ่งแต้ ขุดสระเก็บน้ำนาสะไมย์ ขุดสระเก็บน้ำน้ำคำใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำสำราญ ขุดสระเก็บน้ำสิงห์ ขุดสระเก็บน้ำหนองคู ขุดสระเก็บน้ำหนองหิน ขุดสระเก็บน้ำหนองเป็ด ขุดสระเก็บน้ำหนองเรือ ขุดสระเก็บน้ำเขื่องคำ ขุดสระเก็บน้ำเดิด ขุดสระเก็บน้ำในเมือง  ขุดสระเก็บน้ำเลิงนกทาขุดสระเก็บน้ำกุดเชียงหมี ขุดสระเก็บน้ำกุดแห่ ขุดสระเก็บน้ำบุ่งค้า ขุดสระเก็บน้ำศรีแก้ว ขุดสระเก็บน้ำสร้างมิ่ง ขุดสระเก็บน้ำสวาท ขุดสระเก็บน้ำสามัคคี ขุดสระเก็บน้ำสามแยก ขุดสระเก็บน้ำห้องแซง ขุดสระเก็บน้ำโคกสำราญ  ขุดสระเก็บน้ำไทยเจริญขุดสระเก็บน้ำคำเตย ขุดสระเก็บน้ำคำไผ่ ขุดสระเก็บน้ำน้ำคำ ขุดสระเก็บน้ำส้มผ่อ ขุดสระเก็บน้ำไทยเจริญ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s