แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด

b5a18 – นายช่างเขียนแบบ 2  องค์การบริหารส่วนจังหวัด

1 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
2 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่ม
3 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
4 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
5 สาระสำคัญแนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม
7 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ชุด 1
8 แนวข้อสอบพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
9 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
10 ความรู้เกียวกับเศรษฐกิจพอเพียง
11 ความรู้เบื้องต้นเรื่องเทคนิคการเขียนแบบ
12 ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ และการเขียนแบบ
13 โครงสร้างอาคาร
14 แนวข้อสอบเขียนแบบ
15 แนวข้อสอบเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
16 แนวข้อสอบการเขียนแบบและการวิเคราะห์โครงสร้าง


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด-เชียงราย 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอยุธยา 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

 แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s