แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.

b48a4 – นักวิชาการตรวจสอบภายใน  สำนักงาน กศน.

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา การสรุปความและตีความ
3 ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
4 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
5 แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
8 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
9 แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
10 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
11 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
12 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 2544
13 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546
14 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551
15 ความรู้เรื่องการตรวจสอบภายใน
16 เเนวข้อสอบตรวจสอบการเงินเเละบัญชี
17 แนวข้อสอบจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
18 แนวข้อสอบตรวจสอบภายใน


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s