แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.

b48a5 – นักวิชาการพัสดุ  สำนักงาน กศน.

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา การสรุปความและตีความ
3 ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
4 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
5 แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
8 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
9 แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
10 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
11 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
12 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
13 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
14 แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
15 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
16 แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
17 แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ ชุด 1
18 แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ ชุด 2


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s