แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด

b5a15 – นักวิชาการวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัด

1 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
2 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่ม
3 สาระสำคัญแนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
4 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
5 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
7 ความรู้เกียวกับเศรษฐกิจพอเพียง
8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
9 ความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
10 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547
11 แนวข้อสอบมาตาฐานวิชาชีพบัญชี
12 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
13 แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
14 แนวข้อสอบการวิเคราะห์และจัดทำบัญชี
15 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s