แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัด

b5a16 – นักวิชาการสิ่งแวดล้อม   องค์การบริหารส่วนจังหวัด

1 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
2 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่ม
3 สาระสำคัญแนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
4 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
5 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม
7 แนวข้อสอบพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
8 ความรู้เกียวกับเศรษฐกิจพอเพียง
9 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
10 ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
11 ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
12 การวิเคราะห์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐาน
13 ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม
14 แนวข้อสอบ พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
15 แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
16 แนวข้อสอบระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
17 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
18 แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s