แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.

แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา การสรุปความและตีความ
3 ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
4 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
5 แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
8 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
9 แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
10 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
11 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
12 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
13 การบริหารแผนงาน โครงการ
14 ความรู้ในการเขียนโครงการ
15 การจัดทำแผนปฏิบัติงาน
16 แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
17 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s