ก่อนจ้างคนเดินระบบประปาต้องดูอะไรบ้าง

ก่อนจ้างคนเดินระบบประปาต้องดูอะไรบ้าง

ก่อนจ้างคนเดินระบบประปาต้องดูอะไรบ้าง
นอกจากเรื่องราคาและคุณภาพงานแล้ว เรามาดูรายละเอียดจิปาถะอื่นๆที่ควรรู้ก่อนเลือกจ้างกันครับ คำถามด้านล่างมีไว้ช่วยแนะนำคนที่อาจจะไม่มีประสบการณ์ในการจ้างคนเดินระบบประปาครับ

มีใบรับรองหรือเปล่า – การเป็นคนเดินระบบประปาไม่ต้องใช้ใบอนุญาตเหมือนคนเดินระบบไฟฟ้า แต่หากคนเดินระบบได้รับการอบรมหรือการสอนวิชาชีพมาก็จะน่าเชื่อถือมากขึ้น
การประเมินราคาครอบคลุมทุกอย่างหรือยัง – ผู้รับเหมาประปาบางคนจะเก็บเล็กเก็บน้อยระหว่างงานจนทำให้งบเราบานมาก หากคุณให้ข้อมูลไปนิดหน่อยแล้วได้ตัวเลขมาก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าการประเมินไม่ตรงแน่ๆ ให้ขอราคาประเมินหลังจากคุณให้ข้อมูลงานทั้งหมดแล้วครับ
คิดราคาตามงานหรือตามชั่วโมง – คนที่รับงานตามชั่วโมงอาจจะชอบยืดเยื้อและไม่ยอมทำงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งก็จะทำให้งบบานอีก
ชำระเงินเมื่อไร – หากคุณทำโครงการใหญ่ คนเดินระบบอาจจะขอให้คุณจ่ายเงินตามช่วงงาน แต่สำหรับงานขนาดเล็กส่วนมากคุณจะต้องจ่ายหลังงานเสร็จ หากมีคนขอให้คุณจ่ายเงินเต็มก่อนเริ่มงาน ผมแนะนำให้หาคนใหม่ครับ

มีประกันหรือเปล่า – คนเดินระบบจริงๆควรมีประกันไว้ดูแลคนงานตัวเองเวลาเกิดอุบัติเหต คนที่ไม่มีอาจจะมาขอเงินค่ายาคุณภายหลังเวลาคนงานมีปัญหาครับ ถ้าโชคร้ายค่ารักษาพวกนี้ก็แพงกว่าที่คุณคิดครับ แต่ทางที่ดีหาผู้รับเหมาที่เป็นการเป็นงานและมีประกันไว้จะดีกว่า
รับรองคุณภาพนานแค่ไหน – ก่อนเริ่มจ้างให้ถามก่อนเลยว่ามีรับประกันคุณภาพของงานหรือเปล่า ต่อให้เป็นผู้รับเหมาที่เก่งก็มีผิดพลาดกันได้ คุณคงไม่อยากจ้างคนที่รับงานมาแล้วแต่ไม่สามารถกลับมาแก้งานให้คุณได้สองสามเดือนหลังจากเสร็จงาน
เคยทำงานแบบนี้มาหรือเปล่า – งานประปามีหลายแบบ เพราะฉะนั้นเราควรหาคนที่มีประสบการณ์ตรงกับข้อจำกัดโครงการของเรา ให้ขอเอกสารหรือตัวอย่างงานไว้เป็นหลักฐานว่าเค้าเคยรับงานพวกนี้มาแล้ว นอกจากคุณจะยืนยันคุณภาพได้ คุณยังเก็บข้อมูลพวกนี้ไว้เป็นหลักฐานทางกฎหมายเวลามีปัญหาด้วย
เก็บงานด้วยหรือเปล่า – หมายถึงทำงานเสร็จแล้วทำความสะอาดเก็บของทิ้งขยะให้ด้วยไหม ช่างส่วนมากก็เก็บงานตัวเองอยู่แล้ว แต่บางคนก็ไม่ทำหรือทำได้ไม่ดี ก่อนที่จะจ้างงานเราต้องได้รับการสัญญาจากผู้เดินระบบก่อนว่าทางฝั่งนั้นจะสามารถเก็บงานได้เรียบร้อย ไม่อย่างนั้นผู้รับเหมาบางคนอาจจะเก็บเงินเราเพิ่มค่าทำความสะอาดได้ครับ
มาถึงขั้นนี้ผมว่าคุณคงมีข้อมูลมากพอแล้วในการจ้างผู้รับเหมาเดินระบบประปา ยิ่งเราสามารถหาช่างที่ตรงตามข้อจำกัดพวกนี้ได้เท่าไร โอกาสที่งานของเราจะออกมาดี อยู่ในงบ ทำเสร็จแล้วไม่มีปัญหาภายหลังย่อมมีเยอะขึ้น

                     ติดต่อช่างไฟฟ้า

What do you need to look at before hiring a plumber operator?
In addition to the price and quality of work Let’s look at other miscellaneous details that you should know before choosing to hire. The questions below are for advice to people who may not have experience in hiring a plumber.
Is there a certificate or not? – Being a plumbing operator doesn’t require a license like an electrician. But if the operator has received professional training or teaching, it will be more reliable.
Does the appraisal cover everything? – Some plumbing contractors will collect small amounts between jobs that make our budgets bloom. If you’ve given a little of information, and you’ve come up with a number, it’s important to assume that the assessment isn’t accurate. Ask for an appraisal after you have provided all the job information.
Pricing by job or by the hour – People accepting work by the hour may prefer to be protracted and refuse to work for maximum efficiency. Which will make the statement bloom again
When do you pay? – If you’re doing a big project. The operator may ask you to pay during the event. But for most small jobs, you pay after the job is done. If someone asks you to pay in full before starting work. I recommend finding someone new.
Is there insurance or not? – The operator should really have insurance to take care of the workers themselves in the event of an accident. People who don’t have it may come to ask for money for your medicine after the worker has a problem. If unlucky, these treatments are more expensive than you think. But it’s better to find a contractor who is a job and has insurance.
How long is the quality assurance? – Before starting to hire, ask if there is a guarantee for the quality of the work or not. Even being a good contractor can make mistakes. You wouldn’t want to hire someone who took the job but couldn’t come back and fix it for you a few months after it was finished.
Have you ever worked like this? – There are many types of plumbing work. Therefore, we should find someone who has experience with the limitations of our project. Ask for documents or work samples as evidence that they have been accepted to these jobs. Unless you can confirm the quality. You also keep this information as legal evidence in the event of a problem.
Do you collect work as well? – Do you mean that you have finished your work and cleaned up the trash for you? Most of the technicians are already keeping their work. But some people do not or do not do well. Before hiring, we need to get a contract from the system operator that the side will be able to keep the work done. Otherwise, some contractors may charge us an additional cleaning fee.
At this point, I think you probably have enough information to hire a plumbing contractor. The more we can find technicians that meet these limitations. The chances that our work will come out well, within the budget, finished with no problems later, there will be more.

                     ติดต่อช่างไฟฟ้า

在雇用管道工操作员之前,您需要查看什么?
除了工作的价格和质量之外,让我们看看在选择雇用之前您应该了解的其他杂项细节。下面的问题是为那些可能没有雇用水管工经验的人提供建议的。
有没有证书?- 作为一名管道操作员不需要像电工那样的执照。但如果操作者接受过专业的培训或教学,那就更可靠了。
评估是否涵盖所有内容?- 一些管道承包商会在工作之间收取少量费用,从而使我们的预算激增。如果您提供了一些信息并得出了一个数字,那么重要的是要假设评估不准确。在您提供所有工作信息后要求进行评估。
按工作或按小时定价 – 接受按小时工作的人可能更愿意拖延并拒绝工作以获得最大效率。这将使语句再次绽放
你什么时候付款?- 如果你正在做一个大项目。活动期间运营商可能会要求您付费。但对于大多数小型工作,您在工作完成后付款。如果有人要求您在开始工作前全额付款。我建议找一个新人。
有没有保险?- 经营者真的应该有保险,以便在发生事故时照顾工人。没有的人可能会在工人出现问题后来向您要钱。如果不走运,这些治疗比您想象的要贵。但是最好找一个有工作并且有保险的承包商。
质量保证多久?- 在开始招聘之前,询问工作质量是否有保证。即使是一个好的承包商也会犯错误。你不会想雇佣一个接受了这份工作但在工作完成几个月后无法回来为你修理的人。
你曾经这样工作过吗?- 管道工程有很多种。因此,我们应该找一个对我们项目的局限性有经验的人。要求提供文件或工作样本作为他们已接受这些工作的证据。除非你能确认质量。您还可以将此信息作为发生问题时的法律证据。
你也收藏作品吗?- 你的意思是你已经完成了你的工作并为你清理了垃圾?大多数技术人员已经保留了他们的工作。但有些人没有或做得不好。在招聘之前,我们需要从系统运营商那里获得一份合同,该合同方将能够继续完成工作。否则,一些承包商可能会向我们收取额外的清洁费。
在这一点上,我认为您可能有足够的信息来聘请管道承包商。我们越能找到满足这些限制的技术人员。我们的工作会在预算范围内很好地完成,以后没有问题地完成的机会,将会有更多。

                     ติดต่อช่างไฟฟ้า

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s