ความหมายของการประกอบกิจการน้ำบาดาล

เอกสารที่ต้องยื่นพร้อมคำขอรับใบอนุญาต
1.สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประชาชน
– กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประชาชน ของผู้ขอ ผู้รับมอบอำนาจ และหรือผู้ให้ความยินยอม
– กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ผู้รับมอบอำนาจและหรือผู้ให้ความยินยอม
2. สำเนาหลักฐานการมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3 หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หนังสือรับรองสิทธิที่จะเจาะน้ำบาดาลในที่ดิน หรือลงชื่อรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินในคำขอรับ ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
3. แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางและสถานที่ที่จะเจาะน้ำบาดาล
4. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน (กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม)
5. สำเนาหนังสือรับรองช่างเจาะและหนังสือรับรองนักธรณีวิทยา หรือวิศวกร (กรณีระบุผู้รับเหมาเจาะ)
6. แบบแปลนจัดสรร (กรณีเป็นหมู่บ้านจัดสรรหรือที่ดินจัดสรร)
– กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา หนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตนเอง)
– กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล
1. หนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีกรรมการผู้จัดการไม่ได้มายื่นคำขอ ด้วยต้นเอง)
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล แสดงรายนามผู้มีอำนาจลงนาม
2.หน้าที่ของผู้รับอนุญาตเจาะน้ำบาดาลฃฃ
2.1 ก่อนที่จะเริ่มเจาะน้ำบาดาลจะต้องนำพนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบการเตรียมการเพื่อเจาะ น้ำบาดาลเสียก่อนจึงเจาะน้ำบาดาลได้

       รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด  

Documents to be submitted with a license application

1. Copy of house registration or a copy of your ID card

– In case the applicant is a natural person Copy of house registration or a copy of the identification card of the applicant, the attorney and or the giver

– In case the applicant is a juristic person Copy of house registration or a copy of ID card of the authorized director Attorney and/or Consent

2. Copy of evidence of ownership or possession rights such as Title Deed Nor Sor 3, land use consent letter Certificate of the right to drill groundwater in the land or sign to certify that the person has rights in the land in the application groundwater drilling license

3. Brief map showing routes and places to drill groundwater.

4. Copy of factory business license or factory expansion license (In the case of an industrial factory)

5. Copy of certificate of drill technician and certificate of geologist or engineer (in case of specifying drilling contractor)

6. Allocation plan (In the case of an allotted village or allocated land)

– In case the applicant is a natural person Power of attorney affixing a stamp duty of 30 baht (in case of not submitting the application in person)

– In case the applicant is a juristic person

1. Power of attorney affixing a stamp duty of 30 baht (in case the managing director does not submit the application by himself)

2. Copy of juristic person registration certificate Show the name of the authorized signatory

2. Duties of the licensee to drill groundwater

2.1 Before starting to drill groundwater, a competent official must be taken to inspect the preparation for drilling. groundwater before it can penetrate the groundwater

       รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด  

与许可证申请一起提交的文件

1、户口本复印件或身份证复印件

– 如果申请人是自然人 房屋登记复印件或申请人、代理人和/或赠与人的身份证复印件。

– 如果申请人是法人 房屋登记复印件或授权董事的身份证复印件和/或同意书。

2. 所有权或占有权的证据副本,如产权证 3、土地使用同意书 土地开采地下水权证书或签署以证明该人在申请地下水开采许可证中拥有土地权利

3. 简图显示了开采地下水的路线和地点。

4.工厂营业执照或工厂扩建许可证复印件(如果是工业工厂)

5. 钻井技术员证书和地质师或工程师证书复印件(如指定钻井承包商)。

6. 划拨计划(划拨村庄或划拨土地时)

– 申请人为自然人的委托书加盖印花税30泰铢(未亲自递交申请的情况下)

– 如果申请人是法人

1. 加盖印花税 30 泰铢的授权书(万一董事总经理不亲自提交申请)。

2.法人登记证复印件 显示授权签字人姓名

2. 持牌人钻探地下水的责任

2.1 在开始钻探地下水之前,必须请有资格的官员检查钻探的准备情况。地下水在渗入地下水之前

       รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด  

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s