เจาะบาดาลราคาถูกเชียงใหม่ โทร 089-5187526

ช่างเจาะบาดาล รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาล ขุดติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
ช่างเจาะบาดาลเชียงใหม่
การเจาะบ่อน้ำบาดาลเชียงใหม่
บริการขุดเจาะบาดาลเชียงใหม่
รับเจาะบ่อน้ำบาดาลเชียงใหม่
ขุดเจาะบาดาลเชียงใหม่
การจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเชียงใหม่
แนะนำช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในจังหวัดเชียงใหม่
รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลเชียงใหม่
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเชียงใหม่
 ติดต่อช่างเจาะบาดาล


บริการรถเจาะน้ำบาดาลเชียงใหม่
–เชียงใหม่ บริการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ช่างเชียงใหม่ รับปรึกษางานระบบประปา อบต หมู่บ้าน โรงงานทำน้ำดื่ม โครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลเชียงใหม่ ทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต ในเชียงใหม่
– รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ ในเชียงใหม่
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลเชียงใหม่ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษา
– เชียงใหม่ ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

*** Our service ***
-Services of underground excavations Do the tap water in your home.
-The consultation work of waterworks, resort hotels, housing developments.
-Services of underground excavations For farming. Vegetables, rice and fruit plantation acres it back another week.
-The consultation work of the waterworks project livestock farm pork. The chicken farm, and more.
-Installation of various pumps, pond, pond, washing dryer. BOR repair price.
-Recommendations from the groundwater problem.
All major work small jobs-service.
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ
ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล

สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
๑. หลักการและเหตุผล เนื่องจากในปัจจุบันนี้ มีการเอาน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาลกันอย่างกว้างขวางและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต แต่ยังมิได้มีการควบคุมให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ จนปรากฏว่าแหล่งน้ำบาดาลบางแห่งเกิดขาดแคลนหรือเสียหายซึ่งถ้าปล่อยให้มีสภาพเช่นนี้อยู่ต่อไปอาจเกิดความเสียหายต่อทรัพยากรของชาติหรือทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษหรือเป็นอันตรายแก่ทรัพย์สินหรือสุขภาพของประชาชน จึงควรมีมาตรการป้องกันอันเหมาะสมเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน
๒. สาระสำคัญ พ.ร.บ. น้ำบาดาลเป็นกฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับเขตน้ำบาดาล การขุดเจาะน้ำบาดาล รวมถึงการใช้น้ำบาดาลและการอนุรักษ์น้ำบาดาล ทั้งนี้โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขุดเจาะน้ำบาดาล และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากกิจการดังกล่าว ได้มีการกำหนดนิยามของคำว่า “น้ำบาดาล” ว่าหมายถึง น้ำใต้ดินที่เกิดอยู่ในชั้นดิน กรวด ทรายหรือหิน ซึ่งอยู่ลึกจากผิวดินเกินความลึกที่รัฐมนตรีกำหนด แต่จะกำหนดความลึกน้อยกว่าสิบเมตรมิได้ และคำว่า “กิจการน้ำบาดาล” หมายถึง การเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาลหรือการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล (มาตรา ๓)
พ.ร.บ. น้ำบาดาลนี้ไม่ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรมหรือองค์การของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพื่อเกษตรกรรม ในส่วนที่เกี่ยวกับการเจาะน้ำบาดาลและการใช้น้ำบาดาล เว้นแต่ในเขตท้องที่ที่ได้ประกาศกำหนดให้เป็นเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล (เขตท้องที่ที่มีการสูบน้ำขึ้นมาใช้ในปริมาณที่มากเกินกว่าปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่ชั้นน้ำบาดาลจนอาจทำให้แผ่นดินทรุดตัวหรือน้ำเค็มกระจายเข้าสู่น้ำบาดาลหรือเกิดการลดตัวของระดับน้ำในชั้นน้ำบาดาล)

รับเจาะบ่อน้ำบาดาลเชียงใหม่
รับเจาะบ่อน้ำบาดาลเมืองเชียงใหม่
รับเจาะบ่อน้ำบาดาลกัลยาณิวัฒนา
รับเจาะบ่อน้ำบาดาลจอมทอง
รับเจาะบ่อน้ำบาดาลเชียงดาว
รับเจาะบ่อน้ำบาดาลไชยปราการ
รับเจาะบ่อน้ำบาดาลดอยเต่า
รับเจาะบ่อน้ำบาดาลดอยสะเก็ด
รับเจาะบ่อน้ำบาดาลดอยหล่อ
รับเจาะบ่อน้ำบาดาลฝาง
รับเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้าว
รับเจาะบ่อน้ำบาดาลแม่แจ่ม
รับเจาะบ่อน้ำบาดาลแม่แตง
รับเจาะบ่อน้ำบาดาลแม่ริม
รับเจาะบ่อน้ำบาดาลแม่วาง
รับเจาะบ่อน้ำบาดาลแม่ออน
รับเจาะบ่อน้ำบาดาลแม่อาย
รับเจาะบ่อน้ำบาดาลเวียงแหง
รับเจาะบ่อน้ำบาดาลสะเมิง
รับเจาะบ่อน้ำบาดาลสันกำแพง
รับเจาะบ่อน้ำบาดาลสันทราย
รับเจาะบ่อน้ำบาดาลสันป่าตอง
รับเจาะบ่อน้ำบาดาลสารภี
รับเจาะบ่อน้ำบาดาลหางดง
รับเจาะบ่อน้ำบาดาลอมก๋อย
รับเจาะบ่อน้ำบาดาลฮอด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s