ข้อดีข้อด้อยของการมีหน้าต่างบานกว้าง

ข้อดีข้อด้อยของการมีหน้าต่างบานกว้าง

-ทำไมต้องหน้าต่างบานใหญ่
หน้าต่างเป็นองค์ประกอบของบ้านที่มีหน้าที่มากกว่าเปิด-ปิดให้แสงเข้า หน้าต่างมีผลต่อฟาซาด
-ผนังกระจกเทรนด์ยอดนิยมแห่งยุค
หลักการทำงานของสถาปนิกคือการนำพื้นฐานทางด้านสถาปัตยกรรมกับการสร้างสรรค์เพื่อความสวยงามและประโยชน์ให้ได้เห็นอาคารที่มีทั้งรูปลักษณ์ที่สวยงามและมีคุณค่าด้านการใช้สอยเกิดขึ้นมากมาย
-การทำความสะอาด
อีกประเด็นสำหรับประกอบการตัดสินใจคือ การดูและรักษาและทำความสะอาดหน้าต่าง ทั้งนี้ความยากง่ายและเวลาที่ใช้ในการทำความสะอาดย่อมขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวนหน้าต่างกระจก
สำหรับใครที่ต้องการทำความสะอาดหน้าต่างด้วยตัวเอง วิธีการทำความสะอาดหน้าต่างกระจกบานใหญ่ที่แนะนำ ควรเริ่มจากการปัดฝุ่นออกจากหน้าต่างให้หมด อาจจะใช้ไม้ขนไก่หรือไม้ปัดฝุ่นรุ่นใหม่ๆ ที่อ่อนนุ่ม จากนั้นใช้ฟองน้ำชุดน้ำเปล่าผสมน้ำยาล้างจานหรือน้ำส้มสายชูเล็กน้อย เพื่อล้างคราบสกปรกออกจากหน้าต่าง แล้วล้างด้วยน้ำเปล่าจนน้ำยาและสิ่งสกปรกหมดไป ทั้งนี้ในการทำความสะอาดควรเช็ดไปในแนวนอนแนวเดียวกัน แล้วจากนั้นจึงมาทำความสะอาดส่วนราง ลูกยาง และองค์ประกอบอื่นๆ ที่รางหน้าต่าง โดยระวังไม่ให้ยางเสียรูปทรง ในตอนท้ายอาจใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์หรือผ้าที่ใช้สำหรับเช็ดกระจกโดยเฉพาะ เช็ดทำความสะอาดย้ำอีกครั้ง ขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยชุบชีวิตหน้าต่างของคุณให้กับมาสวยงามอีกครั้ง

ข้อดีของการมีบ้านหน้าต่างกระจกบานใหญ่
เจ้าของบ้านหน้าต่างกระจกบานกว้างน่าจะชอบการออกแบบที่ทันสมัยหรือล้ำไปกว่าคนอื่นๆ ทั้งนี้การจะตัดสินใจสร้างบ้านแบบนี้นั้นสามารถศึกษาได้จากข้อดีข้อเสียที่ได้จากหน้าต่างกระจกบานใหญ่ จากประสบการณ์ของใครๆ ที่มีบ้านในสไตล์นี้มาก่อนหน้า ข้อดีที่มักเอ่ยถึงกันคือ ทิวทัศน์สุดพิเศษแบบพาโนราม่าที่เห็นผ่านกระจก ทั้งยังรวมถึงความสวยงามในแง่สถาปัตย์ทั้งภายนอก และภายในที่สะท้อนผ่านกระจกบานใหญ่ออก

อีกข้อคือหน้าต่างบานใหญ่เปิดโอกาสให้แสงได้สาดส่องเข้าไปในบ้านได้มาก สร้างบรรยากาศที่โปร่งโล่งให้แก่บ้านแบบอพาร์ตเมนต์ ทั้งยังเปิดให้อากาศไหลเวียนเข้าสู่ตัวบ้านได้ดี แค่เปิดหน้าต่างแป๊บเดียว ออกซิเจนก็ไหลผ่านช่องกว้างๆ นั้นเข้ามาในบ้านได้ ราวกับไปยืนสูดอากาศอยู่นอกบ้านเลยอะไรทำนองนั้น

ข้อด้อย
อย่างไรก็ตาม ก็มีข้อเสียที่เจ้าของบ้านที่มีหน้าต่างกระจกบานใหญ่บอกไว้หลายข้อเช่นเดียวกัน เริ่มต้นตั้งแต่ค่าใช้จ่ายในการสร้างที่มากกว่าปกติ อย่างหน้าต่างกระจกบานใหญ่บานละกว่าหมื่นบาทที่ยกตัวอย่างไปในข้อต้นๆ ยิ่งมีหลายบานก็ต้องคูณค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นไปเท่านั้น คราวนี้หากจะสร้างบ้านในสไตล์นี้ก็คงต้องพิจารณาดูว่าพร้อมจะจ่ายแลกกับความสวยงามตรงนี้หรือเปล่า

อีกประเด็นคือเรื่องความร้อน เพราะหน้าต่างกระจกบานใหญ่เปิดให้แสงส่องเข้าบ้านได้ดี ซึ่งนั่นยังหมายถึงความร้อนที่จะเข้ามาพร้อมแสงด้วย ความร้อนที่เข้ามาส่งผลทำให้ในบ้านร้อน จุดนี้ก็ต้องหาวิธีรับมือหรือนำมาประกอบการพิจารณาด้วยเช่นกัน

  ติดต่อสอบถาม


Pros and cons of having wide windows

– Why large windows?

Windows is an element of the house that has more functions than opening and closing to allow light in. windows affect fascia

– Glass wall, the most popular trend of the era

The working principle of architects is to apply the basics of architecture with the creation of beauty and usefulness to see buildings that are both beautiful in appearance and have many functional values.

– cleaning

Another issue for decision-making is viewing and maintaining and cleaning windows However, the difficulty and time required for cleaning depends on the size and number of glass windows.

For anyone who wants to clean their windows by themselves. Recommended cleaning methods for large glass windows Should start by dusting all the dust out of the window. You may use a newer, softer wand or duster, and then use a plain water-based sponge mixed with a little dishwashing liquid or vinegar. To wash the dirt off the window Then wash with plain water until the solution and dirt are gone. However, when cleaning should be wiped horizontally in the same line. And then clean the tracks, rubber balls and other elements. At the window rails By being careful not to lose the shape of the tire. At the end, you may use a microfiber cloth or a cloth specially used for wiping the glass. Wipe clean again. These steps will help bring your windows back to life.

The advantages of having a house with large glass windows

Large glass window homeowners probably prefer a more modern or innovative design than others. However, the decision to build a house like this can be studied from the advantages and disadvantages of large glass windows. From anyone’s experience with houses in this style before The advantages that are often mentioned are An extraordinary panoramic view seen through the glass. It also includes beauty in terms of both the architecture and exterior. And the inside reflected through the large glass

Another thing is that the large windows allow a lot of light to penetrate into the house. Create an airy atmosphere for an apartment house. It also allows air to circulate into the house well. Just open the window for a moment. Oxygen flows through a wide channel. That can come into the house As if standing outside the house to breathe air or something like that.

Disadvantages

However, there are disadvantages that many homeowners with large glass windows say as well. Starting from the cost of building more than usual. For example, a large glass window that is more than ten thousand baht per case as shown in the above paragraph. The more blooms, the higher the cost must be multiplied. This time, if you want to build a house in this style, you will have to consider whether you are ready to pay for the beauty here or not.

Another issue is heat. Because large glass windows let the light into the house well. This also means that heat will come along with light. The incoming heat causes heat in the house. At this point, we need to find a way to deal with it or take it into consideration as well.

  ติดต่อสอบถาม

宽窗的利与弊

– 为什么要大窗户?

窗户是房子的一个元素,它具有比打开和关闭更多的功能,让光线进入。窗户影响筋膜。

– 玻璃墙,时代最流行的趋势

建筑师的工作原则是运用建筑的基本原理,创造美与用,看到既美观又具有多种功能价值的建筑。

– 打扫

决策的另一个问题是查看、维护和清洁窗户。但是,清洁所需的难度和时间取决于玻璃窗户的大小和数量。

对于任何想要自己清洁窗户的人。大玻璃窗的推荐清洁方法 应首先清除窗外的所有灰尘。您可以使用较新、较软的魔杖或掸子,然后使用混合了少量洗碗液或醋的普通水性海绵。洗掉窗户上的污垢然后用清水清洗,直到溶液和污垢消失。但是,清洁时应在同一条线上水平擦拭。然后清洁轨道、橡胶球和其他元件。在车窗栏杆上小心不要失去轮胎的形状。最后,您可以使用超细纤维布或专门用于擦拭玻璃的布。再擦干净。这些步骤将有助于让您的窗户恢复生机。

拥有大玻璃窗的房子的好处

大玻璃窗房主可能比其他人更喜欢更现代或创新的设计。不过,建造这样的房子的决定可以从大玻璃窗的优缺点来研究。从之前任何人对这种风格房屋的体验来看,经常提到的优点是透过玻璃看到的非凡全景。它还包括建筑和外观方面的美感。里面透过大玻璃反射

另一件事是大窗户允许大量光线进入房屋。为公寓营造通风的氛围。它还可以让空气很好地循环到房子里。只需打开窗户片刻。氧气流过宽阔的通道。那可以进入房子就像站在房子外面呼吸空气或类似的东西。

缺点

但是,许多拥有大玻璃窗的房主也表示存在缺点。从建造成本开始比平时多。例如上一段所示的每箱一万多泰铢的大玻璃窗。开花越多,成本就必须成倍增加。这一次,如果你想盖一座这种风格的房子,你就要考虑是否愿意为这里的美景买单。

另一个问题是热量。因为大玻璃窗让光线很好地进入房子。这也意味着热量会伴随光而来。传入的热量会导致房屋内产生热量。在这一点上,我们需要找到一种方法来处理它或将其考虑在内。

  ติดต่อสอบถาม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s